Статут


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Музей книги і друкарства України створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР № 137 від 17.03.1972 р. «Про створення Державного музею книги і друкарства УРСР в м. Києві».
 2. Музей книги і друкарства України (далі Музей) – культурно-освітній, науково-дослідний, неприбутковий заклад культури. Музей є національною скарбницею культури українського народу, яку складають взірці рукописних і друкованих книг, книжкової графіки, іншої друкованої продукції, поліграфічної техніки та обладнання. Музей призначений для вивчення, збереження і пропаганди матеріальної і духовної спадщини народу, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. За профілем Музей – літературний.
 3. Музей у своїй діяльності підпорядкований Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації.
 4. Музей є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, користується всіма видами банківських послуг і кредитів, має печатку із власним найменуванням, зразок якої затверджується Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації.
 5. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України «Про музеї та музейну справу», іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Київської міської Ради, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації та цим Статутом.
 6. Юридична адреса (місцезнаходження) Музею: Україна, 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корпуси 9, 10.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Основними завданнями Музею є:
  • охорона, збереження, комплектування та систематизація музейних колекцій;
  • комплексне наукове дослідження експонатів;
  • складання наукових концепцій, написання тематико-експозиційних планів діючої експозиції й тимчасових виставок, написання науково-методичних розробок з основних питань наукової діяльності, участь у підготовці різних видань (у тому числі академічних), пов’язаних з профілем Музею;
  • пропаганда та реклама історії вітчизняної книги, книжкового мистецтва та друкарської справи;
  • науково-методична і практична допомога іншим музеям з профільних питань.
 2. Для виконання основних завдань Музею його діяльність планується і здійснюється за такими головними напрямками:
  • комплектування музейного зібрання;
  • науково-дослідна діяльність;
  • фондова діяльність;
  • експозиційно-виставкова діяльність;
  • культурно-освітня діяльність;
  • видавнича діяльність;
  • науково-методична діяльність;
  • реставраційна діяльність;
  • комплектування, зберігання, вивчення, експонування експонатів, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння;
  • виготовлення і реалізація друкованої та сувенірної продукції;
  • здійснення інших видів діяльності у сфері культури згідно з Основами законодавства України про культуру та іншими нормативно-правовими актами України.

УПРАВЛІННЯ МУЗЕЄМ

 1. Управління Музеєм здійснюється власником його майна – Київською міською Радою безпосередньо та через виконавчий орган – Київську міську державну адміністрацію.
  1. Безпосереднє керівництво Музеєм здійснює директор Музею, який призначається на посаду і звільнюється з посади наказом Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації.
 2. При призначенні директора Музею на посаду з ним укладається контракт (договір) тривалістю до семи років.
 3. Директор Музею забезпечує виконання покладених на Музей завдань, затверджених програм і планів та звітує про свою діяльність перед Головним управління Київської міської адміністрації.
 4. Директор:
  1. Розробляє і подає на затвердження до Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації проекти програм, планів і пропозиції щодо діяльності Музею, забезпечує виконання затверджених програм, планів.
  2. Визначає структуру Музею, складає штатний розклад на основі доведених контрольних показників Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації.
  3. Видає накази, приймає та звільняє з роботи працівників Музею, укладає угоди, контракти з працівниками, заохочує їх, накладає стягнення в межах трудового законодавства України, видає доручення, засвідчує документи, розпоряджається коштами.
  4. Діє без доручення від імені Музею, представляє його в усіх органах влади та управління, на підприємствах, в установах та організаціях.
  5. Забезпечує умови для ефективної діяльності Музею (умови праці та умови збереження колекції).
  6. Вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих Музею, через порушення законодавства України про охорону пам’яток культури та навколишнього природного середовища фізичними та юридичними особами.
  7. Виконує інші функції, передбачені законодавством України.
 5. У Музеї створюється науково-методична рада, яка є дорадчим керівним органом. Науково-методична рада визначає головні напрямки діяльності Музею, обговорює плани та звіти Музею, окремих його підрозділів і працівників.
 6. Положення про науково-методичну раду (її повноваження, функції та склад) затверджуються директором Музею за погодженням Головного управляння культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації. До роботи науково-методичної ради залучаються працівники різного профілю.
 7. У Музеї функціонує фондово-закупівельна комісія, компетенція і склад якої визначається «Положенням про фондово-закупівельну комісію музею», яке затверджується директором Музею та погоджується з Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації.

МАЙНО ТА КОШТИ МУЗЕЮ

 1. Майно Музею є комунальною власністю територіальної громади м. Києва і закріплюється за Музеєм на праві оперативного управління.
 2. Джерелами формування майна та коштів Музею є:
  • бюджетні асигнування;
  • кошти, отримані Музеєм від господарської діяльності, що здійснюється відповідно до п. 2.2 цього Статуту (плата за відвідування музею та виставок; кошти, одержані за виконання науково-дослідних та інших видів робіт на замовлення установ, громадських організацій, громадян; прибутки від реалізації сувенірної продукції, видавничої діяльності; плата за кіно- і фотозйомки тощо);
  • грошові та майнові внески громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб;
  • інші джерела, передбачені законодавством України.
 3. Музейні фонди та інше майно Музею, що складається з об’єктів матеріальної і духовної культури, коштів, наданих для здійснення напрямків діяльності Музею, закріплюються за ним відповідно до законодавства України.
 4. Майно Музею відображається в бухгалтерському обліку і спеціальному фондовому обліку та звітності.
 5. Фондова колекція Музею, як складова частина Музейного фонду України, зберігається, обліковується, використовується та формується згідно з Законом України «Про музеї та музейну справу».
 6. Музей відповідає за своїми зобов’язаннями тими коштами, що є в його розпорядженні.
 7. Музей має право за погодженням із власником або уповноваженим ним органом передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування юридичним і фізичним особам належні йому будинки, устаткування, транспортні засоби, інвентар, а також списувати їх з балансу.
 8. Кошти, виділені з бюджету міста Києва та власні надходження використовуються Музеєм за цільовим призначенням згідно з кошторисом, затвердженим Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації.
 9. Відносини Музею з іншими юридичними та фізичними особами у сферах господарської та іншої діяльності здійснюється на основі договорів (контрактів, угод).

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Музей бере участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.
 2. Участь Музею у міжнародному культурному співробітництві здійснюється у встановленому порядку шляхом:
  • проведення спільних наукових досліджень на основі розробки і реалізації міжнародних наукових програм;
  • здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, вивчення міжнародного досвіду організації музейної справи;
  • проведення і участі в міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, виставках;
  • організації спільної підготовки музейних працівників, розвитку видавничої діяльності;
  • здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не суперечить законодавству України та міжнародним договорам України.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ МУЗЕЮ

 1. Трудовий колектив Музею складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у діяльності Музею на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Музеєм.
 2. Трудовий колектив Музею функціонує згідно з трудовим законодавством України.
 3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами колективу та Колективною угодою.

ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

 1. Музей здійснює оперативний та бухгалтерський облік і надає звітність у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Ревізії та перевірки діяльності Музею проводяться власником чи уповноваженим ним органом у разі необхідності але не рідше одного разу на рік.

УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ МУЗЕЮ

 1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та ліквідація Музею проводяться за рішенням власника чи уповноваженого ним органу та у випадках, передбачених законодавством України.
 2. При реорганізації чи ліквідації Музею працівникам, яких звільняють, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.
 3. У разі ліквідації майно та кошти Музею, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензії кредиторів і розрахунків з членами трудового колективу, використовуються за рішенням власника.

Виставки закладу

VIIІ щорічний Фестиваль української дитячої книги «Азбукове Королівство Магів і Янголів»

704-Az2017 01.jpg

Друзі, з 12-го до 14-го жовтня 2017 р. VІІІ Фестиваль української дитячої книги "Азбукове Королівство Магів і Янголів" запрошує вас до затишних посиденьок на горищі колишньої друкарні Києво-Печерської лаври.

Читати далі

Виставка Віталія Мітченка «Мандри»

704-Mitchenko-Mandry.jpg

Ви любите мандрувати? Є гарна нагода! З 22 вересня в Музеї книги і друкарства України працюватиме виставка Віталія Мітченка «Мандри».

Читати далі

Виставка «Українська гривня доби незалежності»

704-Hryvnja2017.jpg

Виставка «Українська гривня доби незалежності». В експозиції представлені гривневі банкноти часів УНР, Гетьмана Скоропадського та близько 200 монет доби незалежної України, в тому числі рідкісні, що відображають буремні події сучасності. Виставка відкрита для відвідування з 3 серпня 2017 року.

Читати далі

Виставки ВУАМ

Виставка Василя Перевальського. Графіка

704-Perevalskyj2017.jpg

Виставка Василя Перевальського. Відкриття виставки відбудеться 27.07.2017 року о 15:00

Читати далі

Виставка «І тільки незмінна книга!»

704-Mezhenko01.jpg

22 червня–23 липня 2017 р. у Музеї книги і друкарства України діятиме виставка «І ТІЛЬКИ НЕЗМІННА КНИГА!»

Читати далі

Виставка живопису і книжкової графіки художника Юрія Карєва 2017

704-Karev2.jpg

21-го червня о 16:00 відбудеться відкриття виставки живопису і книжкової графіки художника Юрія Карєва у зв’язку з його 70-ти річчям. На виставці окрім акварельних робіт та графіки будуть експонуватися книжки, написані Юрієм Карєвим.

Читати далі

© 2007–2018 Всеукраїнська асоціація музеїв • Про сайтКонтактна інформація