Статут

Розділ 1. Загальні положення

 1. Громадська організація «Всеукраїнська асоціація музеїв», іменована надалі «Асоціація», є всеукраїнською недержавною, неполітичною неприбутковою громадською організацією, що на добровільних засадах об’єднує за спільними інтересами працівників музеїв, музеїв-заповідників, заповідників (надалі «музейні заклади») незалежно від виду, форми власності та відомчого підпорядкування, наукових та навчальних закладів, інших установ та організацій, що здійснюють свою діяльність в галузі музейної справи, наукових працівників, музеєзнавців-аматорів та інших громадян.
 2. Асоціація створена згідно з чинним законодавством України за рішенням Установчих зборів, що відбулися у місті Києві 29 квітня 2004 року, та керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», чинного законодавства України та цього Статуту.
 3. Асоціація створена та діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Асоціація є вільною у виборі напрямів своєї діяльності.

Розділ 2. Повна та скорочена назва Асоціації та її юридична адреса

 1. Повна назва Асоціації:
  • українською мовою — Громадська організація «Всеукраїнська асоціація музеїв»;
  • російською мовою — Общественная организация «Всеукраинская ассоциация музеев»;
  • англійською мовою — Public organization «All-Ukrainian Museum Association».
 2. Скорочена назва Асоціації:
  • українською мовою — «Всеукраїнська асоціація музеїв»;
  • російською мовою — «Всеукраинская ассоциация музеев»;
  • англійською мовою — «All-Ukrainian Museum Association».
 3. Місцезнаходження Асоціації: Україна 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), буд. 21, корпус 19.

Розділ 3. Мета, завдання та напрямки діяльності Асоціації

 1. Асоціація створюється з метою реалізації та захисту законних професійних, соціальних, культурних, освітніх, наукових та інших спільних інтересів її членів.
 2. У рамках зазначеної мети головними завданнями Асоціації є:
  • встановлення зв’язків та стимулювання професійних контактів між музейними закладами та фахівцями музейної справи;
  • налагодження та удосконалення взаємодії музейних закладів із органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування у вирішенні питань розвитку музейної справи, соціального забезпечення працівників музейних закладів, розв’язання проблем їх матеріально-технічного забезпечення;
  • забезпечення постійного обміну інформацією між музейними закладами та органами державної влади і управління, а також органами місцевого самоврядування з питань розвитку музейної справи, реалізації завдань, що стоять перед музейними закладами;
  • допомога музейним закладам у підготовці та підборі висококваліфікованих працівників;
  • сприяння збереженню історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність;
  • сприяння взаємодії музейних закладів між собою та з іншими культурними закладами, підприємствами та організаціями;
  • вивчення традицій меценатства та його розвиток у сучасних умовах;
  • участь у забезпеченні музейних закладів коштами з різних джерел фінансування;
  • допомога у поверненні в Україну культурних цінностей, які знаходяться за її межами;
  • сприяння збереженню пам’яток національної української культури за межами України;
  • сприяння забезпеченню організаційних, соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музейних закладів;
  • сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи;
  • участь у розробці та реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи;
  • підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень із проблеми музеєзнавства;
  • взаємодія з органами самоврядування музейних закладів та органами охорони культурної спадщини;
  • участь у заснуванні та створенні нових музейних закладів різного профілю, їх філій, сприяння фінансуванню новостворених та діючих музейних закладів;
  • використання досягнень науково-технічного прогресу та світового досвіду музеєзнавства у музейній справі України;
  • участь у залученні діячів науки, техніки, літератури і мистецтва до розвитку музейної справи України та збереження національного інтелекту;
  • вивчення й узагальнення історії створення та розвитку музейних закладів, доведенні виявлених фактів до широких верств населення;
  • представлення та захист прав і інтересів своїх членів в органах виконавчої і судової влади, у відносинах з фізичними та юридичними особами;
  • участь в інформаційній та видавничій діяльності музейних закладів (видання інформаційних бюлетенів, збірників праць тощо);
  • розробка проектів нормативних актів, типових статутів, положень, методичних посібників і рекомендацій, що регулюють розвиток музейної справи;
  • заснування засобів масової інформації, підприємств та господарських товариств, необхідних для виконання статутних завдань;
  • сприяння міжнародному співробітництву у галузі музейної справи;
  • участь у державному та міжнародному культурному співробітництві, проведенні спільних наукових досліджень;
  • сприяння взаємному обміну музейною інформацією;
  • участь у проведенні міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів, виставок;
  • здійснення іншої діяльності, яка відповідає меті створення Асоціації та не заборонена чинним законодавством України.

Розділ 4. Юридичний статус Асоціації

 1. Асоціація є юридичною особою згідно з чинним законодавством України. Вона створена та здійснюватиме свою діяльність, керуючись Конституцією України, положеннями Закону України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством України та цим Статутом.
 2. Асоціація створюється з всеукраїнським статусом. Територія діяльності Асоціації – Україна.
 3. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Асоціація має право від свого імені укладати угоди, мати та набувати майнові та особисті немайнові права, а також нести відповідні зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.
  Асоціація набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Статутна діяльність Асоціації не має за мету отримання прибутку.
 4. Асоціація володіє відособленим майном та має самостійний баланс. На майно Асоціації не може бути звернуто стягнення інакше ніж у порядку, передбаченому законодавством України.
 5. Асоціація має право відкривати різного роду рахунки як в українських, так і в зарубіжних банківських та інших кредитно-фінансових установах, дотримуючись при цьому порядку, встановленого чинним законодавством України.
 6. Асоціація має право залучати кредити, які одержує на комерційних умовах, в тому числі в іноземній валюті з дотриманням вимог чинного законодавства України.
 7. Асоціація може бути засновником (учасником, акціонером) підприємств (господарських товариств), утворювати свої місцеві осередки в порядку, встановленому чинним законодавством. Вона також може створювати на території України та в інших країнах свої філії та представництва. Асоціація може вступати на добровільних засадах до різного роду договірних об’єднань (спілок, асоціацій, тощо).
 8. Асоціація має право засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації та міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки та укладати відповідні угоди.
 9. Асоціація має свою печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням.

Розділ 5. Членство в Асоціації

 1. Членство в Асоціації є індивідуальним або колективним.

Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни, які досягли 18 років, визнають та дотримуються вимог цього Статуту, сумлінно виконують обов’язки членів Асоціації, виконують рішення органів управління Асоціації, а також сплачують вступні та членські внески.

Колективними членами Асоціації можуть бути колективи музейних закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від виду діяльності, форми власності, підпорядкування та розташування, їх об’єднання, громадські організації та їх об’єднання, спілки, у тому числі міжнародні, які у встановленому порядку прийняли рішення про участь в Асоціації, а також сплачують вступні та членські внески.

Членство в Асоціації є фіксованим. Прийняття нових членів здійснюється за рішенням Правління Асоціації згідно з порядком встановленим цим Статутом та Положенням про членство в Асоціації на підставі письмової заяви особи, що виявила бажання бути членом в Асоціації.

За рішенням Правління Асоціації, окремим особам, які внесли значний вклад у розвиток Асоціації, музейної справи, держави та суспільства, може надаватися статус почесних членів Асоціації. Статус почесних членів Асоціації визначається згідно з Положенням про членство в Асоціації.

Членство в Асоціації підтверджується Посвідченням, зразок якого затверджується Правлінням Асоціації.

Розмір, а також періодичність сплати членських внесків для членів Асоціації встановлюється рішеннями Правління Асоціації відповідно до Положення про членство в Асоціації.

 1. Члени Асоціації мають право:
  • добровільно вступати до Асоціації та виходити з неї за письмовою заявою;
  • брати участь у діяльності Асоціації в порядку, що визначається цим Статутом;
  • обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
  • отримувати інформацію про діяльність Асоціації та органів її управління;
  • вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Асоціації та органів її управління;
  • користуватися у встановленому порядку майном Асоціації та отримувати від неї допомогу, користуватися пільгами, що встановлені для членів Асоціації;
  • припинити членство (вийти з Асоціації).
 2. Члени Асоціації зобов’язані:
  • брати активну участь у виконанні статутних завдань Асоціації;
  • дотримуватись вимог Статуту Асоціації,
  • виконувати прийняті рішення органів управління Асоціації у межах їх компетенції;
  • не допускати дій, які можуть завдати шкоди діяльності або репутації Асоціації;
  • сплачувати членські внески.
 3. Припинення членства в Асоціації відбувається шляхом виходу, вибуття або виключення з Асоціації.

Вихід з Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви, з якою відповідна особа повинна звернутися до Правління Асоціації. Членство в Асоціації особи, яка звернулася з заявою про вихід з Асоціації, припиняється через 30 днів після надходження заяви на адресу Правління Асоціації.

Члени Асоціації, як індивідуальні так і колективні, що не виконують положень цього Статуту, рішень органів управління Асоціації, або перешкоджають своїми діями досягненню мети чи виконанню завдань Асоціації, завдають шкоди її репутації, можуть бути виключені з Асоціації на підставі рішення Правління. Членство в Асоціації осіб, стосовно яких Правлінням прийняте рішення про їх виключення з Асоціації, припиняється з дати набуття чинності відповідного рішення, якщо інша дата не визначена самим рішенням.

Вибуття члена з організації відбувається у зв’язку з виїздом за межі України, смертю фізичної особи або припиненням юридичної особи.

Розділ 6. Кошти та майно Асоціації

 1. Асоціація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, грошові кошти та інше майно, що набуте на законних підставах.

Асоціація здійснює володіння, користування та розпорядження належним їй майном у відповідності зі своїми статутними цілями та завданнями, а також з цільовим призначенням майна.

 1. Джерелами формування майна Асоціації є:
  • вступні та членські внески засновників, членів Асоціації.
  • цільові внески та пожертвування, у тому числі благодійні гранти, що надані фізичними та юридичними особами, а також інші види гуманітарної допомоги, спонсор¬ська та благодійна допомога інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі зарубіжних;
  • відрахування та інші надходження (пасивні доходи) від діяльності підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності, що створені за участю Асоціації;
  • інші надходження у вигляді коштів та майна, що передаються Асоціації безкоштовно для здійснення статутної діяльності;
  • інші передбачені чинним законодавством надходження від ведення основної статутної діяльності Асоціації та у вигляді пасивних доходів.
 2. Кошти та майно Асоціації використовуються виключно для реалізації статутних завдань Асоціації та забезпечення діяльності Асоціації і не підлягають розподілу серед її членів або її штатних працівників (за винятком витрат на оплату їхньої праці та відрахувань на соціальне забезпечення).
 3. З метою створення належних умов фінансового та матеріального забезпечення виконання свої статутних завдань Асоціація може створювати резервний фонд, а також фонд соціального розвитку з метою надання соціальної підтримки, матеріальної допомоги, стипендій, премій тощо. Рішення про створення відповідних фондів, їх розміри, порядок формування та використання затверджуються Правлінням Асоціації. Асоціація не несе відповідальності за майнові зобов’язання обласних організацій, відділень та інших створених ними юридичних осіб.

Розділ 7. Облік та звітність

 1. Асоціація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється у податкових органах як неприбуткова організація та вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.
 2. Посадові особи Асоціації, на яких згідно з рішенням Правління покладено обов’язки ведення бухгалтерського, податкового обліку, а також обов’язкової звітності, несуть відповідальність за їх достовірність та дотримання відповідності вимогам чинного законодавства України.

Розділ 8. Органи управління Асоціації

 1. Управління діяльністю Асоціації здійснюють:
  • Збори (Конференція) – вищий орган управління діяльністю Асоціації;
  • Правління на чолі з Головою Асоціації – виконавчий орган, який здійснює оперативне управління поточною діяльністю Асоціації та забезпечує виконання рішень, що приймаються Зборами ( Конференцією);
  • Виконавчий директор – адміністративно-виконавчий орган, що забезпечує безперервне управління повсякденною діяльністю Асоціації;
 2. Контроль за діяльністю Правління Асоціації здійснює Ревізійна комісія, яка є внутрішнім контрольним органом Асоціації.

Розділ 9. Збори членів Асоціації

 1. Вищим органом управління Асоціацією є Збори (Конференція) членів Асоціації (надалі — „Збори (Конференція)”. У засіданнях Зборів (Конференції) беруть участь делегати від місцевих осередків, регіонів України та представники колективних членів Асоціації. Норми представництва (кількість делегатів чи представників) визначається рішеннями Правління Асоціації.

Чергові Збори (Конференції) скликаються не рідше одного разу на три роки. Позачергові Збори (Конференції) скликаються за ініціативою Голови Асоціації, Правління Асоціації, Ревізійної комісії, на вимогу не менш як однієї третини членів Асоціації або не менш як половини місцевих осередків Асоціації.

Час та місце проведення Зборів (Конференцій), їх порядок денний визначаються рішенням Правління Асоціації. Повідомлення про скликання Зборів (Конференцій) розміщується Правлінням Асоціації у загальнодержавному органі преси не пізніше як за 30 днів до початку засідання.

 1. Засідання Зборів (Конференції) відкриває та веде Голова Асоціації. Голова Асоціації забезпечує належні умови проведення засідань Зборів (Конференції), призначає секретаря та забезпечує належне оформлення протоколів засідань Зборів (Конференції).
 2. До компетенції Зборів (Конференцій) відносяться наступні питання:
  • затвердження основних напрямів діяльності Асоціації та довгострокових (на п’ять і більше років) програм діяльності Асоціації;
  • затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;
  • обрання та звільнення Голови Асоціації, членів Правління, членів Ревізійної комісії Асоціації;
  • розгляд та затвердження звітів Правління Асоціації, висновків Ревізійної комісії;
  • прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквіда¬ційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.
 3. Збори (Конференція) мають право приймати рішення з інших питань, які згідно з цим Статутом або чинним законодавством України віднесені до її компетенції.

Кожен делегат (представник), що присутній на Зборах (Конференції) володіє одним голосом.

Рішення Зборів (Конференцій) приймаються простою більшістю голосів делегатів (представників), що присутні на засіданні, крім питань щодо внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації та прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, які мають бути схвалені двома третинами присутніх делегатів (представників).

 1. Збори (Конференція) повноважні приймати рішення з питань, що віднесені до їх компетенції за умови, що на відповідному засіданні присутні делегати, які представляють більше половини місцевих осередків Асоціації.
 2. Рішення Зборів (Конференцій) оформлюються протоколом, що підписується Головою Асоціації та секретарем і скріплюється печаткою Асоціації.

Розділ 10. Правління та керівні органи Асоціації

 1. Оперативне керівництво діяльністю Асоціації здійснює Правління на чолі з Головою Асоціації.

Правління забезпечує виконання рішень, що приймаються Зборами (Конференцією).

 1. Чисельний та персональний склад, а також функції членів Правління визначаються рішеннями Зборів (Конференції).

Термін повноважень членів Правління – 5 (п’ять) років з можливістю повторного призначення та дострокового звільнення з займаної посади.

 1. Діяльністю Правління керує Голова Асоціації, який призначається Зборами (Конференцією) терміном на 5 (п’ять) років з можливістю повторного призначення та дострокового звільнення з займаної посади.
 2. Правління приймає рішення з питань, що віднесені до його компетенції, під час своїх засідань.

Засідання Правління скликаються Головою Асоціації у разі необхідності але не рідше одного разу на рік. При цьому Голова Асоціації повідомляє всіх членів Правління про майбутнє засідання (місце його проведення, час та порядок денний) не менше ніж за дві доби.

Правління Асоціації вважається повноважним приймати рішення, якщо на його засіданні є присутніми не менше половини його членів.

 1. До компетенції Правління Асоціації відноситься прийняття рішень з наступних питань:
  • прийняття та виключення членів Асоціації в порядку, що встановлений цим Статутом, призупинення членства в Асоціації;
  • створення та припинення діяльності місцевих осередків (відділень) Асоціації, її філій та представництв, затвердження положень про них;
  • затвердження процедури та інших внутрішніх документів Асоціації, визначення організаційної структури Асоціації;
  • прийняття рішень про створення госпрозрахункових підприємств і установ, затвердження їх статутів, а також прийняття рішень про участь Асоціації у спілках та асоціаціях об’єднань громадян, у тому числі міжнародних;
  • розробка проектів програм діяльності Асоціації;
  • призначення та звільнення з посади Виконавчого директора Асоціації та його заступника, головного бухгалтера Асоціації, керівників підприємств та установ, що засновані Асоціацією, її представництв;
  • організація належного ведення бухгалтерського та податкового обліку в Асоціації, статистичної та інших видів обов’язкової звітності;
  • затвердження зразків печатки та штампів Асоціації, її символіки, а також іншої атрибутики Асоціації;
  • затвердження кошторисів Асоціації та звітів про їх виконання;
  • визначення умов оплати праці посадових осіб Асоціації, її місцевих осередків, філій та представництв;
  • здійснення Асоціацією капіталовкладень (інвестицій), окрема вартість кожного з яких складає суму понад 50.000,- (п’ятдесят тисяч) Євро або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті;
  • залучення або видача Асоціацією будь-яких позик чи банківських кредитів, сума яких складає понад 50.000,- (п’ятдесят тисяч) Євро або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті;
  • передача в заставу або у вигляді інших гарантій майна Асоціації, а також видача будь-яких поручительств;
  • інші питання діяльності Асоціації, які віднесені до компетенції Правління згідно з цим Статутом чи окремими рішеннями Зборів (Конференцій).

Рішення з питань, які згідно з цим Статутом віднесені до компетенції Правління, приймаються простою більшістю голосів його членів, що присутні на засіданні. В тому випадку, коли голоси присутніх членів Правління по якомусь із питань розділилися порівну – голос Голови Асоціації є вирішальним.

 1. Рішення Правління оформляються протоколами, що підписуються всіма членами Правління, що були присутні на засіданні. Книга протоколів засідань Правління зберігається в Голови Асоціації.
 2. Члени Правління, включаючи Голову Асоціації, виконують покладені на них функції, керуючись положеннями цього Статуту та чинного законодавства України.

Члени Правління зобов’язані виконувати покладені на них функції добросовісно, уважно зі старанністю та розсудливістю, що звичайно притаманні особам, що обіймають важливі керівні посади.

Члени Правління зобов’язані неухильно дотримуватися рішень Зборів (Конференцій) Асоціації, положень установчих документів Асоціації та чинного законодавства України.

Члени Правління зобов’язані утримуватися від скоєння діянь, які чи наслідки яких можуть завдати шкоди інтересам Асоціації, її майну чи діловій репутації.

Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них обов’язків.

 1. Згідно з рішенням Зборів (Конференцій) будь-хто з членів Правління або Правління у повному складі можуть бути достроково звільнені з посади за невиконання чи неналежне виконання:
  • рішень Зборів (Конференцій);
  • положень Статуту Асоціації;
  • програми діяльності Асоціації, затвердженої Зборами (Конференцією);
  • за будь-якою з підстав, що встановлені чинним законодавством України;
  • за будь-якою іншою підставою, що встановлена відповідним трудовим договором (контрактом).
 2. Інші процедурні питання діяльності Правління Асоціації, що не врегульовані цим Статутом, визначаються згідно з Положенням про Правління Асоціації, яке затверджується Зборами (Конференцією).

Розділ 11. Виконавчий директор Асоціації

 1. Адміністративно-виконавчим органом, що забезпечує безперервне управління повсякденною діяльністю Асоціації, є її Виконавчий директор.

Виконавчий директор призначається та звільняється з посади за рішенням Правління. З Виконавчим директором Асоціації укладається трудовий контракт, який від імені Асоціації підписує Голова Асоціації.

 1. Виконавчий директор Асоціації має право:
  • без спеціального доручення (довіреності) представляти Асоціацію у її взаємовідносинах з українськими та зарубіжними органами державної влади та управління, підприємствами організаціями та установами, українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства;
  • укладати від імені Асоціації угоди та вчиняти будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових чи особистих немайнових та інших прав та обов’язків Асоціації;
  • видавати доручення (довіреності) від імені Асоціації;
  • відкривати рахунки у банківських та інших фінансово-кредитних установах, а також розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках;
  • розпоряджатися майном Асоціації;
  • наймати та звільняти з роботи працівників Асоціації;
  • видавати накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Асоціації;
  • вирішувати інші питання та здійснювати від імені Асоціації будь-які інші правомірні дії, за винятком, тих що згідно з цим Статутом віднесені до компетенції Правління чи Зборів (Конференції).
 2. При реалізації своїх повноважень, що передбачені цим Статутом, Виконавчий директор має право без попереднього рішення (згоди) Правління Асоціації, оформленого письмово, приймати рішення:
  • про здійснення Асоціацією капіталовкладень (інвестицій), окрема вартість яких складає до 50.000,- (п’ятдесят тисяч) Євро або еквівалент вказаної суми в будь-якій іншій валюті;
  • про залучення або видачу Асоціацією будь-яких позик чи банківських кредитів, сума яких складає до 50.000,- (п’ятдесят тисяч) Євро або еквівалент вказаної суми в будь-якій іншій валюті.
 3. У випадку, коли за будь-яких причин (включаючи але не обмежуючись випадками: хвороби, відпустки, службового відрядження) Виконавчий директор не має можливості виконувати покладені на нього функції, – вони виконуються особою, що визначається згідно з розпорядженням Голови Асоціації.

У випадках, що визначаються Правлінням Асоціації, Виконавчий директор може бути тимчасово відсторонений від виконання покладених на нього функцій з збереженням заробітної плати та інших суттєвих умов праці. В подібних випадках виконання функцій Виконавчого директора Асоціації покладається на члена Правління, що визначається на підставі розпорядження Голови Асоціації.

 1. Виконавчий директор виконує покладені на нього функції з управління повсякденною діяльністю Асоціації в межах його компетенції та прав, визначених цим Ста¬тутом, рішеннями Правління та Зборів (Конференцій).

Розділ 12. Право підпису від імені Асоціації

 1. Будь-який договір (контракт), що тягне за собою виникнення, зміну чи припинення майнових чи інших прав та обов’язків Асоціації, може підписуватися одноособово Виконавчим директором (або особою, що буде належним чином уповноважена на те Головою Правління) за умови, що загальна сума такого договору (контракту) не перевищуватиме 50.000,- (п’ятдесят тисяч) Євро або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті.
 2. Будь-який договір (контракт), що тягне за собою виникнення, зміну чи припинення майнових чи інших прав та обов’язків Асоціації, загальна сума якого перевищуватиме 50.000,- (п’ятдесят тисяч) Євро або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті, повинен підписуватися Виконавчим директором Асоціації (або особою, що буде належним чином уповноважена на те Головою Асоціації) спільно з будь-яким членом Правління (або особою, що буде належним чином уповноважена на те Головою Асоціації).
 3. Будь-які фінансові документи чи документи, що містять у собі платіжні зобов’язання чи офіційні дані бухгалтерського чи податкового обліку чи звітності Асоціації, підписуються Виконавчим директором та Головним бухгалтером Асоціації або особами, що уповноважені на те Правлінням.

Розділ 13. Внутрішній контроль та ревізії

 1. Внутрішній контроль за діяльністю Правління Асоціації та Виконавчого директора здійснює Ревізійна комісія, діяльністю якої керує Голова Ревізійної комісії. Ревізійна комісія, включаючи її Голову, обирається Конференцією. Члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії.
 2. Перевірка діяльності Правління та Виконавчого директора Асоціації здійснюється Ревізійною комісією за дорученням Зборів (Конференцій) або з власної ініціативи.

Виконання функцій Ревізійної комісії може супроводжуватися залученням незалежних експертів або представників аудиторських фірм чи організацій.

Порядок покриття витрат, що пов’язані з роботою Ревізійної комісії, визначається Зборами (Конференцією).

 1. Члени Ревізійної комісії мають право вимагати від посадових осіб Асоціації подання усіх необхідних для здійснення перевірок матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих письмових пояснень. Посадові особи Асоціації не мають права відмовити Ревізійній комісії у наданні будь-якої інформації за будь-яких підстав.
 2. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам (Конференції) Асоціації.
 3. Ревізійна комісія повинна вимагати скликання позачергового засідання Зборів (Конференцій) Асоціації, якщо нею виявлені випадки службових зловживань з боку членів Правління або Виконавчого директора, що тягнуть за собою загрозу інтересам Асоціації.
 4. Ревізійна комісія здійснює свої функції керуючись цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Зборами (Конференцією) Асоціації.

Розділ 14. Місцеві осередки та представництва Асоціації

 1. Для досягнення мети та виконання статутних завдань, що стоять перед Асоціацією, по всій території України можуть створюватися місцеві осередки Асоціації.

Місцеві осередки Асоціації здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Асоціації та статутами (положеннями), що затверджуються Правлінням Асоціації.

Положення цього Статуту щодо мети, завдань та членства в Асоціації мають бути включені до статутів (положень) місцевих осередків.

При здійсненні діяльності місцеві осередки Асоціації співпрацюють з органами державної влади та місцевого самоврядування. Місцеві осередки Асоціації:

  • беруть участь у розробці державних регіональних та місцевих програм розвитку музейної справи, розвитку інфраструктури музеїв;
  • сприяють залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку музейної справи, інфраструктури регіональних та місцевих музеїв;
  • сприяють об’єднанню і зміцненню технологічного, матеріально-технічного та інтелектуального потенціалу, професійного досвіду та інших ресурсів для створення та вдосконалення необхідних правових, організаційних та економічних умов для розвитку музейної справи в усіх регіонах України.

Місцеві осередки Асоціації створюються за рішенням Правління Асоціації. Ініціатива про створення місцевих осередків Асоціації може належати громадянам України та реалізовуватись у порядку, що визначений чинним законодавством України.

 1. Асоціація може відкривати свої представництва на території України та за її межами. Представництва діють від імені Асоціації та за її рахунок у відповідності до законодавства країн їх місцезнаходження, згідно зі Статутом Асоціації та положеннями, що затверджуються Асоціацією.
 2. Керівники місцевих осередків та представництв призначаються Правлінням Асоціації та діють на підставі доручень (довіреностей), що видаються Виконавчим директором Асоціації.

Розділ 15. Трудовий колектив Асоціації. Колективний договір

 1. Трудовий колектив Асоціації становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють в Україні трудові відносини працівника з підприємствами, установами та організаціями.

Трудові відносини між Асоціацією та найманими працівниками, включаючи питання прийняття на роботу та звільнення, тривалості робочого часу та відпочинку, гарантій та компенсацій, регулюються чинним законодавством України, правилами внутрішнього трудового розпорядку, положеннями колективного договору та трудових договорів, що укладаються з такими працівниками при їх прийнятті на роботу в Асоціації.

 1. До компетенції трудового колективу Асоціації належить:
  • розгляд і затвердження проекту колективного договору;
  • розгляд і вирішення згідно з чинним законодавством України питань самоврядування трудового колективу.
 2. Трудовий колектив Асоціації реалізує свої повноваження через Збори (Конференцію) трудового колективу або інші виборні органи, які вповноважені представляти інтереси трудового колективу згідно з чинним законодавством України.
 3. Колективний договір укладається між Правлінням, що виступає в цьому випадку від імені членів Асоціації, та органом, що у встановленому порядку представляє інтереси трудового колективу Асоціації.
 4. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з Правлінням, включаючи питання охорони праці та соціального розвитку.
 5. Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

Розділ 16. Припинення діяльності Асоціації

 1. Асоціація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.
 2. Реорганізація здійснюється за рішенням Збори (Конференції). При цьому всі права та обов’язки Асоціації переходять до її правонаступника(ів).
 3. Ліквідація Асоціації може бути здійснена за рішенням Зборів (Конференції), що ухвалюється більшістю членів, або за рішенням суду.
 4. Інформація про ліквідацію Асоціації публікується в одному з офіційних (загальнодержавному та місцевому) друкованому органі преси із зазначенням строку подачі кредиторами їхніх претензій.
 5. Кошти та майно Асоціації не можуть бути розподілені між її членами. Кошти та майно, що залишились після ліквідації, використовуються на благодійні цілі, а у випадках, що передбачені чинним законодавством України, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

Розділ 17. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації

 1. Статут діє безстроково до моменту припинення діяльності Асоціації.
 2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Зборами (Конференцією). Про зміни та доповнення Асоціація повідомляє орган реєстрації упродовж 5-ти днів у встановленому порядку.

* * *

Новини ВУАМ

Лекція: Фамільний Дім Грушевських у полум'ї більшовицької навали (7 лютого (25 січня) 1918 р.)

802-дім.jpg

27 січня  2018 р. о 15:00 на чергових «Історичних вправах в домі Грушевських» відбудеться лекція «Фамільний Дім Грушевських у полум'ї більшовицької навали (7 лютого (25 січня) 1918 р.)»

Читати далі

Лекція: Остороги “Ґедзя”

802 афіша.jpg

20 січня 2018 р. о 15.00 відбудеться друга лекція в рамках циклу ексклюзивних лекцій “Нові джерела до історії Української революції 1917–1921 рр.: текст, контекст і підтекст” проекту "Історичні вправи у Домі Грушевських".

Читати далі

Виставки ВУАМ

VIIІ щорічний Фестиваль української дитячої книги «Азбукове Королівство Магів і Янголів»

704-Az2017 01.jpg

Друзі, з 12-го до 14-го жовтня 2017 р. VІІІ Фестиваль української дитячої книги "Азбукове Королівство Магів і Янголів" запрошує вас до затишних посиденьок на горищі колишньої друкарні Києво-Печерської лаври.

Читати далі

Виставка Віталія Мітченка «Мандри»

704-Mitchenko-Mandry.jpg

Ви любите мандрувати? Є гарна нагода! З 22 вересня в Музеї книги і друкарства України працюватиме виставка Віталія Мітченка «Мандри».

Читати далі

Виставка «Українська гривня доби незалежності»

704-Hryvnja2017.jpg

Виставка «Українська гривня доби незалежності». В експозиції представлені гривневі банкноти часів УНР, Гетьмана Скоропадського та близько 200 монет доби незалежної України, в тому числі рідкісні, що відображають буремні події сучасності. Виставка відкрита для відвідування з 3 серпня 2017 року.

Читати далі

© 2007–2018 Всеукраїнська асоціація музеїв • Про сайтКонтактна інформація